Auto : Tìm kiếm + Lưu trữ + Quảng bá >>> Thương hiệu của bạn >>> Trên 1000+ Websize Tìm kiếm 1000+ Nhà Cung Cấp

Jettingbuy Sporter 13/15mm + 14/16mm Cycle Bike Bicycle Steel Bike Cycle Head Open End Axle Hub Cone Wrench Spanner Bicycle Repair Tool – Jetting Buy >>> top1shop >>> lazada.vn

Jettingbuy Sporter 13/15mm + 14/16mm Cycle Bike Bicycle Steel Bike Cycle Head Open End Axle Hub Cone Wrench Spanner Bicycle Repair Tool
Caacute;c tiacute;nh năng: 100% Thương hiệu mới vagrave; chất lượng cao Kiacute;ch thước 13/14mm vagrave; 15/16mm để phugrave; hợp với hầu hết caacute;c trục Được lagrave;m bằng theacute;p carbon cao, xử lyacute; nhiệt độ cứng lacirc;u, bền. Một cờ lecirc; để điều chỉnh noacute;n trung tacirc;m để loại bỏ chơi ổ trục Thiết kế thon gọn phugrave; hợp với đai ốc khoacute;a hẹp Để điều chỉnh dễ dagrave;ng Phugrave; hợp với hầu hết caacute;c loại xe đạp phổ biến, xe đạp leo nuacute;i, xe đạp đường trường. Coacute; thể được sử dụng linh hoạt trong khocirc;ng gian hẹp. Becirc;n cạnh đoacute;, coacute; thể được sử dụng cho bagrave;n đạp trục baacute;nh xe phiacute;a sau. Thaacute;o vagrave; lắp caacute;c đai ốc trecirc;n trục xe đạp một caacute;ch dễ dagrave;ng. Một cocirc;ng cụ cần thiết để sử dụng ngoagrave;i trời Loại: cờ lecirc; Hub Chất liệu: Theacute;p carbon Magrave;u: Đen Goacute;i bao gồm: 1 caacute;i cờ lecirc; Hub Lưu yacute;: Xin vui lograve;ng hiểu vigrave; sự chiếu xạ aacute;nh saacute;ng hoặc sự khaacute;c biệt hiển thị của maacute;y tiacute;nh, vigrave; vậy tocirc;i khocirc;ng thể đảm bảo ảnh vagrave; magrave;u thật giống nhau 100%. Caacute;c tiacute;nh năng: 100% Thương hiệu mới vagrave; chất lượng cao Kiacute;ch thước 13/14mm vagrave; 15/16mm để phugrave; hợp với hầu hết caacute;c trục Được lagrave;m bằng theacute;p carbon cao, xử lyacute; nhiệt độ cứng lacirc;u, bền. Một cờ lecirc; để điều chỉnh noacute;n trung tacirc;m để loại bỏ chơi ổ trục Thiết kế thon gọn phugrave; hợp với đai ốc khoacute;a hẹp Để điều chỉnh dễ dagrave;ng Phugrave; hợp với hầu hết caacute;c loại xe đạp phổ biến, xe đạp leo nuacute;i, xe đạp đường trường. Coacute; thể được sử dụng linh hoạt trong khocirc;ng gian hẹp. Becirc;n cạnh đoacute;, coacute; thể được sử dụng cho bagrave;n đạp trục baacute;nh xe phiacute;a sau. Thaacute;o vagrave; lắp caacute;c đai ốc trecirc;n trục xe đạp một caacute;ch dễ dagrave;ng. Một cocirc;ng cụ cần thiết để sử dụng ngoagrave;i trời Loại: cờ lecirc; Hub Chất liệu: Theacute;p carbon Magrave;u: Đen Goacute;i bao gồm: 1 caacute;i cờ lecirc; Hub Lưu yacute;: Xin vui lograve;ng hiểu vigrave; sự chiếu xạ aacute;nh saacute;ng hoặc sự khaacute;c biệt hiển thị của maacute;y tiacute;nh, vigrave; vậy tocirc;i khocirc;ng thể đảm bảo ảnh vagrave; magrave;u thật giống nhau 100%.
Jetting Buy

www.lazada.vn/products/jettingbuy-sporter-1315mm-1416mm-cycle-bike-bicycle-steel-bike-cycle-head-open-end-axle-hub-cone-wrench-spanner-bicycle-repair-tool-i1475070416-s6132647227.html
lazada.vnCode Embed: No embed code was found for TOP1VIETNAM-lazada.vn


Code Embed: No embed code was found for TOP1VIETNAM-Jetting Buy

Jettingbuy Sporter 13/15mm + 14/16mm Cycle Bike Bicycle Steel Bike Cycle Head Open End Axle Hub Cone Wrench Spanner Bicycle Repair Tool – Jetting Buy >>> top1shop >>> lazada.vn
Jettingbuy Sporter 13/15mm + 14/16mm Cycle Bike Bicycle Steel Bike Cycle Head Open End Axle Hub Cone Wrench Spanner Bicycle Repair Tool – Jetting Buy >>> top1shop >>> lazada.vn

21,760.00

V06 - Top1Go.com - Top1Go.vn - Top1Xe.vn - Top1Bike.vn
Logo
Compare items
  • Total (0)
Compare
0
Shopping cart